ĐẦM U40


 Đầm hoa cổ thủy thủ GUMAC DA984 Đầm hoa cổ thủy thủ GUMAC DA984 -35%
 Đầm hoa cổ thủy thủ GUMAC DA984 Đầm hoa cổ thủy thủ GUMAC DA984 -45%
 Đầm hoa phối cổ trắng GUMAC DA9103 Đầm hoa phối cổ trắng GUMAC DA9103 -35%
 Đầm viền chân ngực GUMAC DA950 Đầm viền chân ngực GUMAC DA950 -35%

Đầm viền chân ngực GUMAC DA950

338,000 520,000
 • Bán 130
 Đầm hoa cổ thủy thủ GUMAC DA984 Đầm hoa cổ thủy thủ GUMAC DA984 -35%
Đầm cổ U phối bèo GUMAC DA902 Đầm cổ U phối bèo GUMAC DA902 -30%

Đầm cổ U phối bèo GUMAC DA902

364,000 520,000
 • Bán 450
 Đầm hoa cổ thủy thủ GUMAC DA984 Đầm hoa cổ thủy thủ GUMAC DA984 -45%
 Đầm hoa phối cổ trắng GUMAC DA9103 Đầm hoa phối cổ trắng GUMAC DA9103 -45%
 Đầm hoa phối cổ trắng GUMAC DA9103 Đầm hoa phối cổ trắng GUMAC DA9103 -45%
 Đầm hoa phối cổ trắng GUMAC DA9103 Đầm hoa phối cổ trắng GUMAC DA9103 -35%
Đầm cổ U phối bèo GUMAC DA902 Đầm cổ U phối bèo GUMAC DA902 -30%

Đầm cổ U phối bèo GUMAC DA902

364,000 520,000
 • Bán 450
Đầm cổ U phối bèo GUMAC DA902 Đầm cổ U phối bèo GUMAC DA902 -30%

Đầm cổ U phối bèo GUMAC DA902

364,000 520,000
 • Bán 450
Đầm hoa phối cổ trắng GUMAC DA9103 Đầm hoa phối cổ trắng GUMAC DA9103 -30%
 Đầm hoa cổ thủy thủ GUMAC DA984 Đầm hoa cổ thủy thủ GUMAC DA984 -35%
 Đầm hoa phối cổ trắng GUMAC DA9103 Đầm hoa phối cổ trắng GUMAC DA9103 -35%
 Đầm viền chân ngực GUMAC DA950 Đầm viền chân ngực GUMAC DA950 -35%

Đầm viền chân ngực GUMAC DA950

338,000 520,000
 • Bán 130
 Đầm hoa phối cổ trắng GUMAC DA9103 Đầm hoa phối cổ trắng GUMAC DA9103 -35%
 Đầm hoa phối cổ trắng GUMAC DA9103 Đầm hoa phối cổ trắng GUMAC DA9103 -35%
Đầm hoa phối cổ trắng GUMAC DA9103 Đầm hoa phối cổ trắng GUMAC DA9103 -30%
Đầm hoa cổ thủy thủ GUMAC DA984 Đầm hoa cổ thủy thủ GUMAC DA984 -50%

Đầm hoa cổ thủy thủ GUMAC DA984

260,000 520,000
 • Bán 170
 Đầm cổ U phối bèo GUMAC DA902 Đầm cổ U phối bèo GUMAC DA902 -35%

Đầm cổ U phối bèo GUMAC DA902

338,000 520,000
 • Bán 455
 Đầm hoa cổ thủy thủ GUMAC DA984 Đầm hoa cổ thủy thủ GUMAC DA984 -35%
 Đầm hoa cổ thủy thủ GUMAC DA984 Đầm hoa cổ thủy thủ GUMAC DA984 -35%
 Đầm hoa cổ thủy thủ GUMAC DA984 Đầm hoa cổ thủy thủ GUMAC DA984 -35%
 Đầm hoa cổ thủy thủ GUMAC DA984 Đầm hoa cổ thủy thủ GUMAC DA984 -45%
 Đầm hoa cổ thủy thủ GUMAC DA984 Đầm hoa cổ thủy thủ GUMAC DA984 -35%
 Đầm viền chân ngực GUMAC DA950 Đầm viền chân ngực GUMAC DA950 -35%

Đầm viền chân ngực GUMAC DA950

338,000 520,000
 • Bán 130
 Đầm caro tay bí GUMAC DA929 Đầm caro tay bí GUMAC DA929 -55%

Đầm caro tay bí GUMAC DA929

234,000 520,000
 • Bán 96
 Đầm cổ U phối bèo GUMAC DA902 Đầm cổ U phối bèo GUMAC DA902 -35%

Đầm cổ U phối bèo GUMAC DA902

338,000 520,000
 • Bán 455
 Đầm hoa tay đăng ten DA982 GUMAC Đầm hoa tay đăng ten DA982 GUMAC -55%
 Đầm rút ngực in chữ DA923 GUMAC Đầm rút ngực in chữ DA923 GUMAC -55%
 Đầm hoa phối cổ trắng GUMAC DA9103 Đầm hoa phối cổ trắng GUMAC DA9103 -35%
 Đầm hoa cổ thủy thủ GUMAC DA984 Đầm hoa cổ thủy thủ GUMAC DA984 -55%
 Đầm hoa cổ V nút bọc GUMAC DA1005 Đầm hoa cổ V nút bọc GUMAC DA1005 -50%
 Đầm rã kiểu tay xếp GUMAC DA1060 Đầm rã kiểu tay xếp GUMAC DA1060 -50%
 Đầm cổ tàu tay loe DA10130 GUMAC Đầm cổ tàu tay loe DA10130 GUMAC -50%
 Đầm viền chân ngực GUMAC DA950 Đầm viền chân ngực GUMAC DA950 -35%

Đầm viền chân ngực GUMAC DA950

338,000 520,000
 • Bán 130
 Đầm caro tay bí GUMAC DA929 Đầm caro tay bí GUMAC DA929 -55%

Đầm caro tay bí GUMAC DA929

234,000 520,000
 • Bán 96
 Đầm cổ U phối bèo GUMAC DA902 Đầm cổ U phối bèo GUMAC DA902 -35%

Đầm cổ U phối bèo GUMAC DA902

338,000 520,000
 • Bán 455
 Đầm hoa tay đăng ten DA982 GUMAC Đầm hoa tay đăng ten DA982 GUMAC -55%
 Đầm rút ngực in chữ DA923 GUMAC Đầm rút ngực in chữ DA923 GUMAC -55%
 Đầm hoa phối cổ trắng GUMAC DA9103 Đầm hoa phối cổ trắng GUMAC DA9103 -35%
 Đầm hoa cổ thủy thủ GUMAC DA984 Đầm hoa cổ thủy thủ GUMAC DA984 -55%
 Đầm hoa tay đăng ten DA982 GUMAC Đầm hoa tay đăng ten DA982 GUMAC -55%
 Đầm rút ngực in chữ DA923 GUMAC Đầm rút ngực in chữ DA923 GUMAC -55%
 Đầm hoa tay đăng ten DA982 GUMAC Đầm hoa tay đăng ten DA982 GUMAC -55%
 Đầm rút ngực in chữ DA923 GUMAC Đầm rút ngực in chữ DA923 GUMAC -55%
 Đầm hoa tay đăng ten DA982 GUMAC Đầm hoa tay đăng ten DA982 GUMAC -55%
 Đầm rút ngực in chữ DA923 GUMAC Đầm rút ngực in chữ DA923 GUMAC -55%
 Đầm hoa tay đăng ten DA982 GUMAC Đầm hoa tay đăng ten DA982 GUMAC -55%
 Đầm hoa cổ thủy thủ GUMAC DA984 Đầm hoa cổ thủy thủ GUMAC DA984 -55%
 Đầm rút ngực in chữ DA923 GUMAC Đầm rút ngực in chữ DA923 GUMAC -55%
 Đầm hoa tay đăng ten DA982 GUMAC Đầm hoa tay đăng ten DA982 GUMAC -55%
 Đầm hoa tay đăng ten DA982 GUMAC Đầm hoa tay đăng ten DA982 GUMAC -55%
 Đầm hoa tay đăng ten DA982 GUMAC Đầm hoa tay đăng ten DA982 GUMAC -55%
 Đầm hoa cổ thủy thủ GUMAC DA984 Đầm hoa cổ thủy thủ GUMAC DA984 -55%
 Đầm rút ngực in chữ DA923 GUMAC Đầm rút ngực in chữ DA923 GUMAC -55%
 Đầm hoa tay đăng ten DA982 GUMAC Đầm hoa tay đăng ten DA982 GUMAC -55%
 Đầm caro tay bí GUMAC DA929 Đầm caro tay bí GUMAC DA929 -55%

Đầm caro tay bí GUMAC DA929

234,000 520,000
 • Bán 96
 Đầm hoa cổ thủy thủ GUMAC DA984 Đầm hoa cổ thủy thủ GUMAC DA984 -55%
 Đầm rút ngực in chữ DA923 GUMAC Đầm rút ngực in chữ DA923 GUMAC -55%
 Đầm hoa tay đăng ten DA982 GUMAC Đầm hoa tay đăng ten DA982 GUMAC -55%
 Đầm caro tay bí GUMAC DA929 Đầm caro tay bí GUMAC DA929 -55%

Đầm caro tay bí GUMAC DA929

234,000 520,000
 • Bán 96
 Đầm hoa cổ thủy thủ GUMAC DA984 Đầm hoa cổ thủy thủ GUMAC DA984 -55%
 Đầm rút ngực in chữ DA923 GUMAC Đầm rút ngực in chữ DA923 GUMAC -55%
 Đầm hoa tay đăng ten DA982 GUMAC Đầm hoa tay đăng ten DA982 GUMAC -55%
 Đầm hoa cổ thủy thủ GUMAC DA984 Đầm hoa cổ thủy thủ GUMAC DA984 -55%
 Đầm rút ngực in chữ DA923 GUMAC Đầm rút ngực in chữ DA923 GUMAC -55%
 Đầm hoa tay đăng ten DA982 GUMAC Đầm hoa tay đăng ten DA982 GUMAC -55%
 Đầm caro tay bí GUMAC DA929 Đầm caro tay bí GUMAC DA929 -55%

Đầm caro tay bí GUMAC DA929

234,000 520,000
 • Bán 96
 Đầm rã kiểu tay xếp GUMAC DA1060 Đầm rã kiểu tay xếp GUMAC DA1060 -55%
 Đầm rã kiểu tay xếp GUMAC DA1060 Đầm rã kiểu tay xếp GUMAC DA1060 -55%
 Đầm rã kiểu tay xếp GUMAC DA1060 Đầm rã kiểu tay xếp GUMAC DA1060 -55%
 Đầm rã kiểu tay xếp GUMAC DA1060 Đầm rã kiểu tay xếp GUMAC DA1060 -55%
 Đầm rã kiểu tay xếp GUMAC DA1060 Đầm rã kiểu tay xếp GUMAC DA1060 -55%
 Đầm rã kiểu tay xếp GUMAC DA1060 Đầm rã kiểu tay xếp GUMAC DA1060 -55%
 Đầm rã kiểu tay xếp GUMAC DA1060 Đầm rã kiểu tay xếp GUMAC DA1060 -55%
 Đầm rã kiểu tay xếp GUMAC DA1060 Đầm rã kiểu tay xếp GUMAC DA1060 -55%
 Đầm rã kiểu tay xếp GUMAC DA1060 Đầm rã kiểu tay xếp GUMAC DA1060 -55%
 Đầm rã kiểu tay xếp GUMAC DA1060 Đầm rã kiểu tay xếp GUMAC DA1060 -55%
 Đầm rã kiểu tay xếp GUMAC DA1060 Đầm rã kiểu tay xếp GUMAC DA1060 -55%
 Đầm rã kiểu tay xếp GUMAC DA1060 Đầm rã kiểu tay xếp GUMAC DA1060 -55%
 Đầm rã kiểu tay xếp GUMAC DA1060 Đầm rã kiểu tay xếp GUMAC DA1060 -55%
Primary 4
Primary 5

huanle1985

Chất lượng sản phẩm tuyệt vời . Mỗi tội mình mặc dài wa nhưg k sao . Đog gói cẩn thận . Mình mua đc giá ssell nên rraats ug cái bug . Cảm ơn hag nhà Gu n . Có dịp lại ug hộ shop .

trang0989220736

Kieu ao dep, vai nen trang, hoa nho xanh nhat, chat lieu voan nhe nhang.

t*****1

Hàng Gu dáng luôn đẹp. Mua 2 áo thun và 1 đầm but 1 áo thun k ưng chất liệu lắm, hơi nhàu, màu k giống như chụp. Đầm thì oki. Mặc đẹp, hợp dáng.

ursugarcube

Váy size vừa vặn ngực eo chỉ hơi rộng phần vai nên mặc cứ bị tụt lộ dây áo lót. Mặc vào ngọt ngào như một chiếc kẹo. 🍬.

n*****2

(+) Chất vải đẹp (-) size M mà to rộng cho ng 54kg, váy cũng dài, có xẻ xíu sẽ đẹp hiện đại hơn.

duyen.112

Từ form đầm đến chất vải đều không có chỗ nào chê, còn có cả hướng dẫn sử dụng và bảo quản sp. Chỉ ghét mỗi nhân viên của Giao hàng tiết kiệm, nói chuyện cộc lốc, hẹn giờ giao 3-4 lần vẫn ko giao đúng giờ, làm delay tới hơn 10 ngày mình mới nhận đc hàng, nhỡ dịp để mặc luôn 😣.

mainguyenbinh

Gumac thì ko chê được rồi.

khanh_linh_2609

Chất vải đẹp, màu sắc y như hình. Thời gian giao hàng lâu chắc do hãng nhiều đơn đặt hàng. Một thương hiệu lớn với những mẫu váy đẹp. Cho 5 sao về chất lượng .

bunny_fox

Đóng gói sản phẩm đẹp và chắc chắn, có hộp riêng của shop. Sản phẩm chất lượng tốt, có thư cảm ơn và hướng dẫn giặt ủi cẩn thận..

phtthi

Sản phẩm giống hình. Shop giao hàng nhanh, đóng gói cẩn thận. ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️.

Bí kíp mua Đầm u40 Online an toàn
Trong thời đại thế giới số ngày nay thì việc tìm và mua bất kỳ sản phẩm nào đó từ giá trị siêu nhỏ đến giá trị lớn đều quá dễ dàng và đơn giản bạn chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh có kết nối internet với một vài click chuột là oki.

Nhưng giữa một rừng người bán Đầm u40 như vậy chắc chắn sẽ có những nhà bán Đầm u40 uy tín có tâm, bán sản phẩm chất lượng. Nhưng cũng có không ít những nhà bán Đầm u40 chộp giật, bán hàng kém chất lượng và lừa dối khách hàng treo đầu dê bán thịt chót. Vậy làm sao để hạn chế tối đa rủi ro khi mua Đầm u40 Online ?

Dưới đây là một số điểm bạn cần biết khi mua Đầm u40 Online buynow xin được gửi tới bạn:
+ Tìm hiểu kỹ thông tin nhà bán Đầm u40 : một nhà bán uy tín chắc chắn phải có đầy đủ thông tin như địa chỉ cửa hàng hay văn phòng, hotline hỗ trợ, nếu có cả website nữa thì càng tốt. Bởi bạn biết đó để xây dựng một website bán Đầm u40 hàng uy tín mất rất nhiều thời gian và công sức, người bán không dễ dàng gì từ bỏ nó.
+ Thời gian hoạt động của shop Đầm u40 : cách đơn giản nhất là bạn gõ tên shop lên google hoặc số điện thoại của nhà bán chắc chắn bạn sẽ có được nhiều thông tin hữu ích. Shop Đầm u40 đã hoạt động một thời gian dài cũng là điểm cộng để bạn lựa chọn mua hàng.
+ Xem phản hồi đánh giá của những người mua Đầm u40 của shop ở thời điểm trước đó : hãy xem mọi người đánh giá gì ? về chất lượng dịch vụ và chất lượng sản phẩm ?
+ Nếu có thể hãy liên hệ trước với shop bán Đầm u40 để được tư vấn trước khi đặt hàng.
+ Hãy yêu cầu shop Đầm u40 cung cấp đầy đủ thông tin sản phẩm Đầm u40 bao gồm hình ảnh thực tế nếu có video quay trực tiếp sản phẩm thì quá tuyệt vời.
+ Lựa chọn phương thức thanh toán khi nhận hàng (COD) : Bạn sẽ chỉ nhận sản phẩm Đầm u40 và thanh toán sau khi kiểm tra sản phẩm thỏa mãn đầy đủ các yêu cầu như : đúng sản phẩm, đúng mẫu mã màu sắc, hàng còn nguyên vẹn, hàng mới, không hư hỏng, đúng số tiền, đầy đủ phụ kiện ...
TOP XU HƯỚNG TÌM KIẾM

DANH MỤC

Video sản phẩm mới nhất